„Key Competences as per the European Frame of Reference

and the Role of Local Authorities”

Comenius regionālā partnerība

(Galvenās kompetences saskaņā ar Eiropas atsauces sistēmu un vietējo pašvaldību loma)

Projekta apraksts:

Tā kā globalizācija Eiropas Savienībai turpina izvirzīt jaunus izaicinājumus, katram pilsonim būs vajadzīgs plašs kompetenču loks, lai pielāgotos strauji mainīgajai un savstarpēji saistītai pasaulei.

Izglītībai ar savu dubultlomu, gan sociāli, gan ekonomiski, ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu to, ka Eiropas pilsoņi apgūst pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai viņi varētu elastīgi pielāgoties pārmaiņām.

Pamatojoties uz dažādām individuālajām prasmēm, būtu jāapmierina izglītojamo atšķirīgās vajadzības, nodrošinot vienlīdzību un piekļuvi arī tām grupām, kurām ir izglītības grūtības, kas radušās personisku, sociālu, kultūras vai ekonomisku apstākļu ietekmē, kā arī tām nepieciešams īpašs atbalsts savas izglītības potenciāla realizēšanai.

Latvijas un Bulgārijas izglītības sistēma tradicionāli virzīta uz vispārizglītojošām kompetencēm – saziņu dzimtajā valodā un svešvalodās, matemātiskām prasmēm un pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālām prasmēm. Tādas kompetences, kā mācīšanās mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme ir nepietiekami integrētas mācību procesā. Skolās pedagogiem trūkst nepieciešamo zināšanu šo kompetenču attīstīšanai, kā arī trūkst metodiskie materiāli, kas saistīti ar mācīšanas spēju, pilsoniskās prasmes, inovāciju un uzņēmējspēju attīstību, tomēr, visas šīs kompetences ir līdzvērtīgas, svarīgas un savstarpēji saistītas.

Kritiskā domāšana, radoša pieeja, iniciatīva, problēmu risināšana, risku novērtēšana un prognozēšana, lēmumu pieņemšana un konstruktīva jūtu vadīšana spēlē lielu lomu katrā kompetencē.

Ideju pārvēršana darbībā, radošums, inovācijas, gatavība riskēt, plānošanas spēju un projektu vadīšanas attīstība  palīdzēs katram cilvēkam ikdienas dzīvē, darba vietā.

Orientācija uz nepārtraukto pašizglītošanos, pašmotivāciju, pašiniciatīvu, paškontroli paaugstina personisko efektivitāti un ļauj pārvaldīt savas darbības, jūtas, panākumus, strādāt komandā, dalīties ar savu labo praksi.

Lai sabalansētu visas 8 kompetences, izglītības procesā ir nepieciešams Comenius Regio projekts „Key Competences as per the European Frame of Reference and the Role of Local Authorities”.

Projekta realizācija nodrošinās katram vienādas iespējas kompetenču attīstīšanai, ņemot vērā sociālās, personīgās, dzimuma, nacionālās pazīmes, ievērojot vispārizglītojošo un vispārējo zinātnisko prasmju līmeni.

Partneri Bulgārijā:

1.Municipality of Svishtov

2.Section Education and culture

3.Nikolai Katranov Secondary school RIE Veliko Tarnovo

4.”Angels of Lim” Foundation

Partneri Latvijā:

1.Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde

2.Ventspils 3.vidusskola

3.Ventspils Tehnikums (Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola”)

4.Ventspils Jaunrades nams

Projekta pamatmērķi:

1.Sekmēt izglītības kvalitātes pilnveidi vispārējā izglītībā Latvijā un Bulgārijā, aizgūstot abu valstu labo pieredzi.

2.Veicināt izglītojamo profesionālo interešu izzināšanu un veidot viņu izpratni par konkurenci un konkurētspēju Eiropas vienotajā darba tirgū.

3.Izmantot izglītības un kultūras potenciālu harmoniskas personības izaugsmei visa mūža garumā.

4.Veicināt izglītības darbinieku un skolotāju pieredzes apmaiņu, sazinoties svešvalodā un lietojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

Projekta darba grupa:

Darba grupas vadītāja:

Irīna Lučina – Ventspils 3.vidusskolas direktores vietniece informātikas jomā – Projekta koordinatore

Darba grupas locekļi:

Ruta Ogurcova – Izglītības pārvaldes metodiķe – Projekta koordinātore

Vera Šengelija – Ventspils 3.vidusskolas direktore – Projekta pētnieks

Daiga Silarāja – Ventspils Jaunrades nama direktore – Projekta aktivitāšu koordinatore

Ineta Burceva – Ventspils Tehnikuma pedagogs – Projekta koordinatore, darba grupas protokoliste

eu_flag_llp_lv